SAIT
NÁŠA VÍZIA
Naším zámerom je dlhodobá podpora inovatívneho vzdelávania, popularizácia moderných informačných technológií, príprava mladej generácie na výzvy informatickej spoločnosti v súlade s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030.

Základy informatiky

Poskytujeme možnosť získať základné zručnosti pri ovládaní IKT pre zamestnancov, SZČO, mladých ľudí, účastníkov celoživotného vzdelávania, znevýhodnené skupiny či osoby s nízkou kvalifikáciou, naučiť sa pracovať s mailom, textovým, tabuľkovým či grafickým editorom a využívať interaktívne zariadenia, dodržiavať základné pravidlá počítačovej bezpečnosti.

Základy robotiky

Robotika sa čoskoro stane pilierom našej ekonomiky. Až tretina súčasných pracovných miest bude v nasledujúcich rokoch nahradená robotmi. Popularizujeme robotiku u mladej generácie. Rozvíjame snahy o zvýšenie úrovne vzdelávania v tejto oblasti na základných a stredných školách, podporujeme krúžkovú a záujmovú činnosť, pomáhame organizovať robotické súťaže.

Základy programovania PLC

Cielene pripravujeme študentov odborných stredných škôl na pracovné pozície konkrétnych priemyselných podnikov tak aby ich odbornosť odzrkadľovala reálne potreby praxe. Organizujeme doplnkové vzdelávanie zamerané na obsluhu, servis a programovanie PLC zariadení, vytvárame pre mladých ľudí podmienky na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

OZNÁMENIE

V súlade s ustanoveniami zákona Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPĽZ/6/2021) k projektu Občianskeho združenia SAIT s názvom „Vzdelávanie v oblasti robotiky ako nástroj na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov“. Začiatok realizácie projektu tým bol stanovený 01. 06. 2021. Doba trvania projektu je 30 mesiacov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


OPLZ a EU
www.esf.gov.sk       www.minedu.sk

NAŠE CIELE


Naše ciele
 • Podpora a rozvoj informačných a komunikačných technológii (IKT) a systémových riešení v oblasti IT.
 • Príprava a realizácia IKT riešení, prevádzkovanie strojov a zariadení, príprava a úprava softvérových riešení.
 • Vývoj a prevádzkovanie technológii v oblasti slaboprúdových inštalácií.
 • Príprava a realizácia vzdelávacích a školiacich aktivít.
 • Príprava a realizácia d'alšieho vzdelávania dospelých.
 • Príprava a realizácia poradenstva a vzdelávania v oblasti ekonomiky, ekonómie, PR a marketingu pre rôzne oblasti a skupiny.
 • Príprava a realizácia rôznych projektov za účelom rozvoja informatizácie spoločnosti, zvyšovanie vedomostného i kultúrneho stupňa.
 • Príprava a realizácia workshopov, konferencií, stretnutí, e-dokumentov, vypracovanie dokumentov, korekcie, preklady.
 • Pomoc na podporu rôznym subjektov pri vypracovávaní a realizácii projektov pre získanie prostriedkov z rôznych fondov, grantov a dotácií.
 • Príprava a realizácia finančného manažmentu, projektov, publicity projektov, monitorovania projektov a riadenie projektov.
 • Práca s mládežou, výber a podpora talentov, organizovanie rekreácií a kultúrnych aktivít pre deti a mládež a dospelých.
Naše ciele
Naše ciele
 • Ochrana a rozvoj duševného vlastníctva.
 • Organizovanie a realizácia verejnoprospešných prác a činností.
 • Vykonávanie činnosti podľa potreby na celom území SR ako aj v zahraničí.
 • Vykonávanie rôznych manuálnych a nemanuálnych pracovných činností v spolupráci so samosprávnymi a inými štátnymi a neštátnymi inštitúciami.
 • Výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z.Z. a v zmysle národnej stratégie RIS3 SK. Spolupráca s organizáciami zaoberajúcimi sa podobnou činnosťou.
 • Popularizácia vedy, výskumu a IKT.

NAŠE AKTIVITY

Aktivity združenia sú zamerané na vdelávanie pre cieľové skupiny mladí ľudia – žiaci a študenti základných a stredných škôl, zamestnanci, SZČO, účastníci ČZV, znevýhodnené skupiny, osoby s nízkou kvalifikáciou v nasledovnom rozsahu:

Finančná gramotnosť

človek vo sfére peňazí, finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, finančné plánovanie, príjem a práca, úver a dlh, sporenie a investovanie, riadenie rizika a poistenie.

Podnikateľská gramotnosť

analýza podnikateľského prostredia, príprava podnikaterského zámeru a tvorba obchodného plánu, právna a ekonomická gramotnosť podnikateľa, osobnosť podnikateľa, etika v podnikaní.

Špecializované IT vzdelávanie

(vrátane certifikácie získaných zručností): sieťové technológie, administrácia systémov, databázové nástroje, vývojové nástroje, cloudové techológie, mobilné technológie, internet vecí (loE), virtualizácia, podnikové informačné systémy.

Dígitálna gramotnosť a kvalifikovanosť

(vrátane certifikácie získaných zručností): ovládanie a správa počítača, ovládanie moderných zariadení (smartfóny, tablety, atd') práca a spolupráca online, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, prezentácia, práca s obrázkami a grafikou, bezpečnosť pri práci s IT.

Osobnostné vzdelávanie

komunikané zručnosti, asertivita, spätná väzba, sebaprezentácia, riešenie konfliktov, sebapoznávanie a učenie, vyjednávanie, časový manažment.

Vzdelávanie pre zručnosti potrebné v prac. prostredí

tímová práca, vedenie ľudí,časový manažment, plánovanie, kvalita, inovácie, orientácia na zákazníka.

Projektový a procesný manažment

(vrátane certifikácie získaných zručností).

Marketing

marketing v MSP, online marketing, SEO, reklama a prezentácia.

Jazykové vzdelávanie (angličtina, nemčina)

všeobecné zvládnutie jazyka, zvládnutie cudzieho jazyka v odbornej problematike (IT, cestovný ruch, sociálne služby).

NAŠE PROJEKTY


01. Oblasť základov informatiky

Základná škola Želiezovce

august 2017

Jednodňový kurz zameraný na  prácu s interaktívnymi zariadeniami

 • interaktívne tablety a mobilné telefóny - OS Android a MacOS
 • Interaktívne tabule, možnosti špecifiká využitia, spôsoby ovládania
 • Interaktívne projektory, možnosti špecifiká využitia, spôsoby ovládania
 • Interaktívne displeje, možnosti špecifiká využitia, spôsoby ovládania


02. Oblasť základov robotiky

Stredná odborná škola Handlová

apríl 2018

Dvojdňový kurz – Robotika v odbornej výchove

 • Perspektívy využitia robotov v priemyselnej výrobe
 • Špecifiká nasadenia robotov vo vyučovacom procese
 • Možnosti školských robotických zariadení pri simulácii výroby
 • Spôsoby ovládania a metódy programovania robotov
 • Praktické ukážky

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

jún 2018

Dvojdňový kurz – Robotika v odbornej výchove

 • Perspektívy využitia robotov v priemyselnej výrobe
 • Špecifiká nasadenia robotov vo vyučovacom procese
 • Možnosti školských robotických zariadení pri simulácii výroby
 • Spôsoby ovládania a metódy programovania robotov
 • Praktické ukážky

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

október 2018

Dvojdňový kurz – Robotika v odbornej výchove

 • Perspektívy využitia roborov v priemyselnej výrobe
 • Špecifiká nasadenia robotov vo vyučovacom procese
 • Možnosti školských robotických zariadení pri simulácii výroby
 • Spôsoby ovládania a metódy programovania robotov
 • Praktické ukážky


03. Oblasť programovania PLC

Spojená škola Nivy 2, Šaľa

apríl 2019

Jednodňový kurz - základy programovania riadiacich jednotiek PLC

 • Systémomové riadiace jednotky PLC, ich funkcia a rozdelenie
 • Spôsoby obsluhy a ovládania PLC jednotiek
 • Metódy programovania PLC zariadení
 • Praktické príklady

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

február 2019

Jednodňový kurz - základy programovania riadiacich jednotiek PLC

 • Systémomové riadiace jednotky PLC, ich funkcia a rozdelenie
 • Spôsoby obsluhy a ovládania PLC jednotiek
 • Metódy programovania PLC zariadení
 • Praktické príklady

PROJEKTY OPLZ

Vzdelávanie v oblasti robotiky ako nástroj na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

KONTAKT


Občianske združenie SAIT

M.R.Štefánika 14,
927 01 Šaľa

IČO:
50622668

Predseda:
Ing. Miroslav Vančo

info@ozsait.sk
+421 905 651 047